AdvocatenkantoorVan der Veen

Vertrouwd voor  advies en procedure

Advocatenkantoor Van der Veen

Privacy Statement

 

Algemeen
Advocatenkantoor Van der Veen respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of die het kantoor anderszins verkrijgt, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Van der Veen verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Advocatenkantoor Van der Veen verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens
Advocatenkantoor Van der Veen verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

·        het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

·        het innen van declaraties;

·        advisering, bemiddeling en verwijzing;

·        het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

·        marketing- en communicatieactiviteiten;

·        werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Advocatenkantoor Van der Veen verwerkt onder meer de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 

·        naam, adres en woonplaats;

·        telefoon- en faxnummer;

·        e-mail;

·        bankrekeningnummer(s);

·        polisnummers;

·        burgerservicenummer;

·        vreemdelingennummer;

·        medische gegevens;

·        strafrechtelijke gegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Van der Veen omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Advocatenkantoor Van der Veen verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de A.V.G.:

·        wettelijke verplichting;

·        uitvoering van een overeenkomst;

·        verkregen toestemming van betrokkene(n);

·        gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Advocatenkantoor Van der Veen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk van een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van der Veen, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Van der Veen persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Van der Veen uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkers overeenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de A.V.G..

Door Advocatenkantoor Van der Veen ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de A.V.G. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Advocatenkantoor Van der Veen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Van der Veen gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Van der Veen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkers overeenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Advocatenkantoor Van der Veen bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Van der Veen aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Advocatenkantoor Van der Veen
Nieuwe Gracht 5A
2011 NB Haarlem
T: 023-5428550
E: mr.vander.veen@xs4all.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Van der Veen neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik sociale media
Op de website van Advocatenkantoor Van der Veen (www.advocatenkantoorvanderveen.nl) kunnen  knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links worden opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Advocatenkantoor Van der Veen houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Blog
Op de website kan Advocatenkantoor Van der Veen een blog aanbieden die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus iedere willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Advocatenkantoor Van der Veen is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Advocatenkantoor Van der Veen dan aan dat het niet gelukt is en om welke reden.
In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement
Advocatenkantoor Van der Veen heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website (www.advocatenkantoorvanderveen.nl).

 

Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de heer mr. M.J.  Van der Veen, Nieuwe Gracht 5a te (2011 NB) Haarlem, Van der Veen@xs4all.nl  023-5428550

Deze privacy verklaring is op 19 oktober 2018  vastgesteld