AdvocatenkantoorVan der Veen

Vertrouwd voor  advies en procedure

Algemene voorwaarden

inschrijving KvK nummer  34368731, 

 1. Mr. M.J. van der Veen te Haarlem, handelend onder de naam en verder aan te duiden als  Advocatenkantoor Van der Veen heeft als missie het  uitoefenen van de rechtspraktijk, in het bijzonder de uitoefening van het beroep van advocaat.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van advocatenkantoor Van der Veen.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn.

 

 1. Opdracht:

 

 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan advocatenkantoor Van der Veen.  Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 2. De keuze van door de opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk, gebeuren in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde.
 3. De opdrachtgever vrijwaart advocatenkantoor Van der Veen tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

 1. Honorarium en verschotten:

 

 1. De kosten van uitvoering  van de opdracht door advocatenkantoor Van der Veen  omvatten het eigenlijke honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en omzetbelasting en de zogenaamde verschotten.
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is advocatenkantoor Van der Veen  bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht, naar aanleiding van algemene aanpassingen van lonen en/of prijzen, het overeengekomen tarief te wijzigen.
 4. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door advocatenkantoor Van der Veen  ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels). De kantoorkosten worden forfaitair berekend op 5% van het honorarium.
 5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.
 6. Advocatenkantoor Van der Veen is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, indien daartoe, gelet op de aard van de opdracht, aanleiding bestaat. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.

 

 1. Betaling:

 

 1. Voorzover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak, wordt zoveel mogelijk maandelijks gedeclareerd.
 2. Betaling van declaraties dient volledig te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd, nadat client daarvan op de hoogte is gesteld.
 4. Avocatenkantoor van der Veen is bij niet-tijdige betaling van de opdrachtgever gerechtigd de openstaande vordering aan een extern incassobureau uit handen te geven.
 5. Indien advocatenkantoor Van der Veen  invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. De in dit geval verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW.
 6. Advocatenkantoor Van der Veen. is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Advocatenkantoor van der Veen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

 

 1. Aansprakelijkheid:

 

 1. De aansprakelijkheid van advocatenkantoor Van der Veen voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt. Deze beperking is tot het bedrag waarop de door advocatenkantoor Van der Veen  afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, dit bedrag te vermeerderen met het bedrag ter zake van het in dezen voor Van der Veen verschuldigde eigen risico.
 2. Bij het inschakelen van derden is advocatenkantoor Van der Veen  niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt.
 3. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Van der Veen is betaald. De cliënt is uitsluitend gerechtigd om Van der Veen voor dit beperkte bedrag aan te spreken.

 

 1. Toepasselijk recht / bevoegde rechter:

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en advocatenkantoor Van der Veen  is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.